Сабота, 10 Окт 2015
 
 
Банер
Македонската азбука PDF Печати Е-пошта

со цел да Ви помогнеме полесно да ги разберете Македонските букви:

Во Македонскиот јазик има 31 буква: 5 самогласки (а, е, и, о, у) и 26 согласки.

Македонската фонетика е лесно да се следи затоа што секоја буква се изговара на ист начин како што е напишано што значи "Пишувај како што зборуваш а читај како што е напишано".


 Македонската азбука

кирилица

Бб

Вв

Гг

Дд

Ѓѓ

Ее

Жж

Зз

Ѕѕ

Ии

Јј

Латиница

Aa

Bb

Vv

Gg

Dd

GJgj

Ee

ZHzh

Zz

DZdz

Ii

Jj

кирилица

Кк

Лл

Љљ

Мм

Нн

Њњ

Оо

Пп

Рр

Сс

Тт

Ќќ

Латиница

Kk

Ll

LJlj

Mm

Nn

NJnj

Oo

Pp

Rr

Ss

Tt

KJkj

кирилица

Уу

Фф

Хх

Цц

Чч

Џџ

Шш

Латиница

Uu

Ff

Hh

Cc

CHch

DŽdž

SHsh

 следните замени, имаат еднакво значење:

- Ž/ž - ZH/zh

- Č/č - Ch/ch

- Š/š - SH/sh

 
 
WEBSITE NAME